سوال شده در Ansys Workbench توسط
در تحلیل یک سازه استوانه با شرایط تکیه گاهی آزاد، مود صلب دورانی با فرکانس حدود 30 هرتز (قبل از اولین مود خمشی) وجود دارد. مشکل در کجاست؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط (1.4k امتیاز)
فرکانس حرکت صلب صفر است بنابراین مودی که دارای فرکانس است حرکت صلب نیست و دارای تغییر شکل است. احتمالا مود پیچشی است که دارای خمش نمی باشد بلکه مقطع پیچیده است.
...